บัตรเครื่องเล่น


Harbor Land Happy Care ให้เราดูแลลูกของคุณ... ฮาร์เบอร์แลนด์ รับฝากดูแลเด็ก โดยผู้ปกครองไม่ต้องเข้า รับดูแลตั้งแต่ส่วนสูงมากกว่า 105 cm. ขึ้นไป ดูแล 3 ชั่วโมง
Weekday (วันธรรมดา) 450.-
Weekend (วันหยุด) 550.-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 332 1000

เงื่อนไขการรับบริการ
1.ผู้มารับ-ส่ง ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียนนี้เท่านั้น
2.ระหว่างการมารับ-ส่ง ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเท่านั้น
3.ไม่อนุญาตให้เด็กออกนอกสถานที่ก่อนเวลาไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากผู้ปกครองจะเป็นผู้มารับเท่านั้น
4.พนักงาน 1 คน จะสามารถดูแลเด็กได้ไม่เกิน 4 คน
5.ไม่แนะนำให้ผู้ปกครองนำของมีค่าใดๆ ติดตัวเด็กไว้ หากเกิดกรณีชำรุด หรือสูญหาย ทางสวนสนุก HARBOR LAND จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
6.ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าขนม และเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากทางสวนสนุก HARBOR LAND จัดเตรียมไว้ให้ และไม่รวมค่าถุงเท้ากันลื่น
7.ผู้ปกครองสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ