Harbor STAGE

เวทีที่จะให้คุณน้องๆ ออกมาแสดงความสามารถ และมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน

สาขาที่มี Harbor Stage

ของจำเป็นเพื่อความปลอดภัย